Nytt evakueringssystem för rivningsmaterial underlättar badrumsrenovering

Publicerad 26/8, 2013

Miljonprogrammets bostäder är i stort behov av renovering. 60-talets lösningar är otidsenliga och slitna och moderniseringar är högaktuella. Många husägare har redan gett sig i kast med delar av detta. Renovering av badrum till exempel är en långt ifrån okomplicerad insats, särskilt när arbetet utförs med hyresgästerna boende kvar i lägenheterna.

En ny metod kallad Miljontrumman har prövats i full skala i Göteborg. Miljontrumman är konstruerad för att underlätta vid rivning av exempelvis badrum. Bilning för att avlägsna kakelplattor på väggar och golv ger upphov till stora mängder rivningsmaterial. Detta material transporteras i dag vanligen helt manuellt med hjälp av ämbar och kärror ner till markplanet för vidare transport till deponierna. Rivningsarbeten i stängda utrymmen skall ske i undertryck. Under-trycket åstadkoms med hjälp av kraftiga fläktar och plastslussar som appliceras vid rumsdörrarna. Frånluftsfläktarna har förstås dammfilter. Slussar och fläktar skapar i sig en bra miljö, men fungerar ändå inte helt optimalt eftersom manskap och material ständigt passerar. Dessa förutsättningar leder ofta till oönskad dammspridning där asbest-, kvartsdamm och mögelsporer kan förorena miljön i lägenheter och övriga utrymmen.
Den arbetskraftskrävande hanteringen sliter enormt på byggnaden och dess installationer och inredning: ständiga hisstransporter, skavskador på målning och trapphusinredning för att inte tala om slitaget på den arbetskraft som är engagerad i den kontinuerliga förflyttningen av rivningsmaterial. En viss dammspridning är tyvärr ofrånkomlig. Andra metoder är sugbilar, användande av sopnedkast, störttrummor utanpå fasader och liknande.
Med Miljontrumman förbättras miljön samtidigt som logistiken avsevärt förenklas. Grundidén är att låta gravitationen ta hand om transporten av rivningsmaterial ut ur badrummet, ner till en bigbag i markplanet, och att på vägen avskilja stoft och damm. De källsorterade materialen omhändertas betryggande med tanke på arbets- och boendemiljö och övrig omgivning.

Undertrycksskapande störttrumma
Pilotprojektet i Göteborg syftar till att ta fram en prototyp till en ny typ av störttrumma som tillsammans med befintlig kringutrustning innebär ett helt nytt arbetssätt för uttransport av rivningsmassor. Arbetssättet minimerar såväl dammspridning som rent fysiskt arbete.
Miljontrumman utformas i mindre dimensioner än traditionella störttrummor. För ändamålet skapas schakt i byggnaden där störttrummorna monteras under rivningsprocessen. Schaktens placering bestäms individuellt för varje byggnad, men lämplig placering kan vara där befintligt rörschakt är placerat, vid golvbrunn eller nära fönster.
I störttrummorna är nedsläppsöppningarna anpassade så att skyffling enkelt kan ske i golvnivå. Lyft och transporter av rivningsmaterial har minimerats till att endast ske i badrum med lyft en liten bit upp till nedsläppsöppningarna.
Undertrycket skapas av ett frånluftsaggregat, cyklon, som kopplas till systemets mottagningsstation, där rivningsmaterialet samlas upp efter fall genom systemet. Undertrycket behålls i miljontrumman då varje nedsläppsöppning enkelt kan öppnas och stängas beroende på om rivning i badrummet pågår eller ej och med ett lock på trummans översta del i översta våningen.
I pilotprojektet fanns ingen asbest att sanera, men möjligheterna att underlätta asbestsanering och minimera transporter av asbestkontaminerat material i huset är uppenbar med Miljontrumman.
I och med att undertryck skapas av systemet minimerar man även risken för dammspridning då brister och slarv med slussar och miljöfläktar omöjliggörs.
Mottagningsstationen får anpassas till bygg-nadens förutsättningar. Trumman kan exempelvis monteras ut genom fönstret eller ned i källaren och vidare med bandtransportör. Beroende på husets utformning så är det även tänkbart att mottagningsstationen kan placeras i lägenheten eller utrymmet på bottenplan.
För att öka möjligheterna att använda Miljontrumman bör planeringen ske redan på projekteringsstadiet. Fastighetsägaren väljer då renoveringsmetoder. Beslut kan då tas som underlättar användande av Miljontrumman. Det skapar samtidigt en god möjlighet för fastighetsägaren att påverka det arbetsmiljöansvar han har i ett av de mest problematiska och tyngsta momenten vid stambyten/renoveringar. Att minimera dammspridning och transporter i huset skapar även en bättre miljö för de kvarboende.

Fullskaligt test i flerbostadshus
Vid tidpunkten för vårt besök tillämpades systemet runt Miljontrumman som pilotprojekt, för första gången i full skala, i Göteborg i ett av Familjebostäders flerbostadshus med flera trappupp-gångar. Detta för att tillåta jämförande studier mellan konventionellt rivningsarbete i samband med stambyte och rivningsarbete enligt tekniken för Miljontrumman. Det handlade om 177 lägenheter i sex 8-vånings bostadshus.

För- och nackdelar med Miljontrumman
Än så länge kan följande för- och nackdelar konstateras:

Plus
- Bra dammomhändertagande, vilket gynnar arbetskraft, kvarboende och övrig miljö
- Dammfällor elimineras
- Avsevärt förenklad logistik
- Mindre slitage i byggnaden
- Mindre städning och målning
- Bäst för byggnader med tre våningar eller fler

Minus
- Kakelplattor och liknande får bilas mer så att fragmenten blir mindre
- Logistiskt mindre lämpat för byggnader med färre våningsplan än tre
- Cyklon med dammavskiljare får göras mer transportabel, exempelvis genom placering på flak eller i container
- Etablering av systemet tar viss tid
- Bevakning av systemet vid drift med tanke på fylld bigbag/fylld container och nattetid med tanke på vandalisering och stöld

Forskningsprojekt
Projektet dokumenterades vad gäller montage, rivning & uttransport, demontage och dammspridning. Utvärdering och analyser pågår av: arbets-miljön, ekonomin samt av systemet med kringutrustning. Resultaten från projektet sammanställs och redovisas till Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, för godkännande, vilket ej är klart i skrivande stund. Uppfinnaren heter Jörgen Egnell, en man med aktiviteter i flera bolag men som dagligdags arbetar på Stamfast, en konsultbyrå speciellt inriktad på rådgivning och projektering när det gäller våtrum, stambyte och andra bygg- och renoveringsprojekt. PEAB var byggentreprenör och anlitade MV Service AB för rivning och håltagning. Aktiv hjälp har erhållits från Dustcontrol AB, som utvecklat delvis ny utrustning för Miljontrumman. Byggherre för objektet på Bankogatan i Högsbo, Göteborg, var Familjebostäder, ett av de kommunala bostadsbolagen i staden.
Utvecklingsprojektet har drivits av Jörgen Egnell (Stamfast Konsultbyrå) som projektledare, Sune Almqvist (Borås Maskinhjälp) och andra medverkande företag inom FoU-Väst som också varit referensgrupp.
Jörgen Egnell som uppfunnit Miljontrumman har fått ekonomiskt stöd i produktutvecklingen av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Han vill rikta ett stort tack till Sveriges Byggindustrier, FoU-Väst, SBUF, Dustcontrol, Familjebostäder, PEAB och MV Service AB som har varit mycket positiva och hjälpsamma i projektet.
Text: David Ehrenstråle

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×